HDSD Tính năng đăng nhập dành cho Freelancer

Lưu ý: FL sau khi check-in tại kho mới có thể tiếp tục vào trang đăng nhập